Skip to content
  1. Bevezetés

   A Magyar Méz Manufaktúra Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató a https://mmm.hu (a továbbiakban: honlap) domain néven elérhető honlapján célja a tudatos és egészséges életmódot élő, élelmiszereket fogyasztó Vásárlók kiszolgálása, közösségteremtése, információ szolgáltatása.

   A Szolgáltatónak a https://mmm.hu oldalon folyamatosan elérhető az adatvédelmi tájékoztatója.

   Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

   A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

   Szolgáltató, mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

   Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

   A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A Honlap betöltését követően a módosítás tényéről egy felugró ablakban kapnak tájékoztatást a látogatók, amelyben elhelyezett linkre kattintva hozzájutnak a tájékoztatóhoz. A felugró ablakban elhelyezett checkbox kipipálásával tud nyilatkozni a látogató a tájékoztató elfogadásáról. A módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról.

   Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg Nekünk az info@magyarmezmanufaktura.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.

  2. Az Adatkezelő adatai

   Név: Magyar Méz Manufaktúra Kft.

   Székhely: 1104 Budapest Mádi utca 100.

   Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-295131

   Adószám: 25898480-2-42 / HU25898480

   Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

   E-mail: info@magyarmezmanufaktura.hu

   Telefonszám: 70/ 771 3246

   Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Magyar Méz Manufaktúra Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, Magyar Méz Manufaktúra Kft. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

  1. Az Adatkezelő https://mmm.hu honlapon végzett adatkezelési tevékenysége

   Felhívjuk a figyelmedet, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

   Felhívjuk a figyelmedet, hogy bármikor jogosult vagy tiltakozni személyes adataidnak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

  2. Webshop regisztráció

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nyilatkozat 18. életév betöltéséről, vásárlási adatok (vásárlás időpontja, vásárolt termékek típusa,  bejelentkezési adatok), valamint a Hűségprogram részét képező profilbővítési kérdőív kitöltése esetén a születési dátum és nem.

   Az adatkezelés célja: a webshopra regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, szerződéskötési feltétel (nagykorúság) meglétének ellenőrzése, a webshop regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábban megrendelt áruk újra rendelése, korábbi rendelések megtekintése ,a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, a nyereménysorolás lebonyolítása.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a webshop regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele.

   Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a résztvevők listáját a  webshop regisztráció törléséig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat. A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén.

  3. Webshopos vásárlás vendégvásárlóként

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nyilatkozat 18. év betöltéséről.

   Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés kötésének előfeltétele. Személyes adatok rendelkezésre állása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

   Az adatkezelés időtartama: a számlakiállításhoz szükséges adatokon (név, szállítási cím) felüli adatokat az Adatkezelő a vásárlást követő 14 napig kezeli.

  4. Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.

   Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötésének előfeltétele.  A személyes adat szolgáltatása a szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

   Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

 1. Szerződés teljesítése
  1. A) Szállítás

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén továbbá a megrendelés értéke.

   Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

   Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

   Címzettek: címzettként a Sprinter Kft. (címe: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; az adatkezelési tájékoztató az alábbi elérhetőségen érhető el: http://www.sprinter.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/).

  2. B) Fizetés

   A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.

   Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

   Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

   Címzettek: adatfeldolgozóként a

   A B-Payment Zrt. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. emelet.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 047882; adószám: 24722137-2-42., közösségi adószám: HU24722137; mint elektronikuspénz-kibocsátó intézmény általános szerződési feltételei https://www.terms.saltpay.co/hungary/services

  3. C) Számlázás

   A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.

   Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés]

   Az adatkezelés időtartama: 8 év.

   Címzettek: adatfeldolgozóként az Octonull Zrt.. (címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet).

  4. D) Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén

   A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.

   Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés).

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

   Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

  5. E) Termékértékelés

   A kezelt személyes adatok: az értékeléshez megadott név, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok.

   Az adatkezelés célja: a termékekről szöveges és pontszámos értékelés adása, az értékelések nyilvánosságra hozatala a honlapon.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

   Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 3 év elteltével.

 2. A Magyar Méz Manufaktúra Kft. honlapján végzett adatkezelési tevékenysége
  1. A) Kapcsolatfelvétel

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok.

   Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

   Az adatkezelés időtartama: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől számított 15 nap.b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 1 nap.

   Az Szolgáltató https://mmm.hu honlapon egyaránt végzett adatkezelési tevékenysége

   A Magyar Méz Manufaktúra Kft. az egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja, illetve harmadék fél részere nem adja át!

  2. B) Cookie

   Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépeden (vagy más internetképes készülékeiden, mint okostelefonodon vagy táblagépeden) tárolódnak, amikor meglátogatod valamelyik honlapunkat. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készülékeden) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

   A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapjainkat, a termékeinket az érdeklődésednek és igényeidnek megfelelően kínáljuk számodra, ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeid és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán.

   Az időtartamuk szempontjából megkülönböztetünk úgynevezett munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készülékeden, amíg el nem hagyod a honlapunkat. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékeden, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlöd őket.

   Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon.

   A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatod a beállításokat, hogy blokkold a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhetsz, amikor sütiket állítanak be az eszközödön. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézd meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kívánsz megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!

   Ha kikapcsolod az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a honlapunkon vagy. Például nem látogathatod meg a Magyar Méz Manufaktúra  webhely bizonyos részeit, vagy nem kaphatsz személyre szabott információt amikor meglátogatsz egy Magyar Méz Manufaktúra oldalt.

   Ha különböző eszközöket használsz a Magyar Méz Manufaktúra  webhelyek megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodj meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a te süti igényeidnek megfelelően került beállításra.

   A honlapunkon használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

   1. Szükséges

    Ezek a sütik segítik a weboldalt használhatóvá tenni olyan alapvető funkciók lehetővé tételével, mint az oldal navigáció. A honlap nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül, így ezek elfogadása kötelező.

   2. Preferenciák

    Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például a használt nyelv vagy régió. Ezen sütik elfogadása opcionális.

   3. Statisztikai

    Ezek a sütik segítenek a webhely tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják a weboldalt, azáltal, hogy névtelenül gyűjt és jelent információkat. Ezen sütik elfogadása opcionális.

   4. Marketing

    Ezeket a sütiket a weboldal látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetések jelenjenek meg, amelyek relevánsak és az adott látogató számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára. Ezen sütik elfogadása opcionális.

   5. Egyéb

    Ezen sütik kategorizálása folyamatban van, az egyedi sütik szolgáltatóinak segítségével. Ezen sütik elfogadása opcionális.

    A honlapokon használt sütikről részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban található.

    A honlapra történő első belépéskor a képernyő alsó részén feljön egy ablak, abban található a Cookie szabályzat, mely leírást tartalmaz a honlapon használt egyes sütikről, azok funkciójáról, időtartamáról.

    A sütik engedélyezhetőek a “Minden cookie elfogadása” gombra kattintva. A “Cookie beállítások” gombra kattintva lehetőség nyílik az egyes csoportok (kategóriák) által tárolt sütik engedélyezésére és tiltására.

    A sütik csoportosan (kategóriánként) kapcsolhatóak be vagy ki, a megfelelő sütik működését pedig az „Elfogadom” gomb megnyomásával lehet megerősíteni.

    Amennyiben a honlapon új süti(k) használatára kerül sor, akkor azokat szükséges elfogadni, engedélyezni. Ebben az esetben a képernyő alsó részén az ablak ismét felugrik és kiemelten jelzi azokat a süti csoportokat, ahol változás történt. Az új süti(k) elfogadása a fent ismertetett módon történik.

    Természetesen lehetőség van bármikor megnézni a korábban elfogadott sütiket és változtatni azokon.

    Amennyiben valamelyik süti tárol személyes adatokat is, úgy erről található figyelmeztetés az adott süti leírásában.

    A Magyar Méz Manufaktúra Kft. az egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja, illetve harmadék fél részere nem adja át!

  3. C) Profilalkotás

   Profilalkotásnak nevezik a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelését, különösen az érintett személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére.

   A profilalkotás segítségével a Szolgáltató célzott, személyre szabott ajánlatokat, üzeneteket tud küldeni neked a korábbi rendeléseid és online viselkedésed alapján.

   A profilalkotáshoz szükséges adatok az alábbi tevékenységekkel juthatnak a Szolgáltatóhoz:

   – profilbővítési kérdőív kitöltése: név, e-mail cím, születési dátum, nem,. – webshopos vásárlás: vásárlási adatok (mit, mikor, mennyiért, honnan, fizetési mód).

   – weboldalon való böngészés, viselkedés: oldalhasználat (a látogatott oldal termékoldal, kategória oldal, kosártartalom, keresés).

   A kezelt személyes adatok: a) az érintettől gyűjtött: név, e-mail cím, város, irányítószám, születési dátum, telefonszám, nem, vásárlási adatok, IP cím (amelyről a regisztráció érkezett); b) nem az érintettől gyűjtött, származtatott adatok (predikció alapon, gépi tanuló algoritmus alapján): kedvenc termékek, kedvenc kategóriák, legutolsó webes látogatás ideje, időtartama; c) ezen felül vannak egyéb adatok, amikre a Szolgáltató szűrni tud és az alapján szegmenseket létrehozni: e-mailekkel kapcsolatos interakció (nyitás/kattintás/affinitás e-mail kategóriákra, milyen eszközről, melyik városból kattintott/nyitott), felhasználó vásárlási életciklusa, vásárlói státusz (költés alapján), átlagos költés.

   Az adatkezelés célja: célzott, személyre szabott ajánlatok, üzenetek küldése.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az adatfeldolgozó a profilalkotáshoz a marketing sütiket használja; így a profilalkotáshoz való hozzájárulás, illetve hozzá nem járulás a Cookie szabályzat elfogadása során a marketing sütik használatához való hozzájárulás megadásával vagy meg nem adásával fejezhető ki.

   Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 3 év elteltével.

   A Magyar Méz Manufaktúra Kft. az egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja, illetve harmadék fél részere nem adja át!

  4. D) Remarketing

   A remarketing lehetővé teszi, hogy a Szolgálató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a honlapját, illetve megadták az e-mail címüket.

   A kezelt személyes adatok: e-mail cím, vásárlási adatok.

   Az adatkezelés célja: hirdetések megjelenítése korábbi felhasználók számára a Facebook-on, valamint a Google-on.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Szolgáltató jogos érdeke (közvetlen üzletszerzés). A felhasználó e-mail címe a hírlevélre feliratkozás során, a feliratkozó hozzájárulása alapján kerül a Szolgáltatóhoz. Vagyis az Adatkezelő az adatgyűjtés céljától (hírlevél küldés) eltérő célból (remarketing) is kezeli a megadott e-mail címet.

   Az adatkezelés időtartama: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok remarketing célból történő kezelése ellen. Amennyiben a felhasználó a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását visszavonja (amire bármikor jogosult), úgy adatainak remarketing célú kezelése is megszűnik. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő tiltakozás, hozzájárulás visszavonás benyújtása nélkül is törli a személyes adatokat az utolsó hírlevél megnyitástól számított 3év elteltével.

   A Magyar Méz Manufaktúra Kft. az egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja, illetve harmadék fél részere nem adja át!

  5. E) Egyéb

   Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

   Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  6. F) A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

   Ingyenes tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint kérheted adataid helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő II. pontban írt elérhetőségein lehet benyújtani.

   Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk e címzettekről.

   Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-f) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

   Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéred.

   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

   1. a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az Adatkezelő nem tőled gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
   2. b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.
   3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”):jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonod a hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; tiltakozol az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

    Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy kérelmezted a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   4. d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
   5. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
   6. f) Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

    VIII. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

    Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.

    Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: Magyar Hosting Kft. (címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

    Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

    Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

    Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

    Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 3. Panasztétel

  Ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulj, valamint, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál.

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  telefon: +36 1 391-1400

  fax: 36 1 391-1410

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap: https://naih.hu/

Hírlevél

Értesülj elsőként rendszeres akcióinkról és újdonságainkról.

© Magyar Méz Manufaktúra 2024

Az oldal optimális működéséhez használd a legfrissebb verzióját a következő böngészőknek: Safari, Chrome, Firefox. || Ajánló

0